Salg og levering

Det med småt

www.strojertegl.dk – drives og ejes af Strøjer Tegl A/S.

Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12 · DK-5610 Assens · [email protected] · Cvr-nr. 48 79 10 18

Særlige betingelser

Nedenstående særlige betingelser, der er udarbejdet af Kalk- & Teglværksforeningen af 1893 (bortset fra fremhævelser med kursiv), gælder som supplement til ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder” AB 92.

AB92 er gældende i det omfang, der ikke er sket fravigelser i nedenstående særlige betingelser.
I AB 92 skal ”bygherren” forstås som køberen og ”entreprenøren” som sælgeren, jf. AB92 §1, stk.2.
AB92 §§ 6,7,10 stk.2 , 11 stk. 5,12,13,18,19,22 stk.2 og stk.3, 28,29,36 stk. 3,37,38 og 39 gælder ikke.

1. Leverancen

1.1. Medmindre andet er aftalt sker levering på byggepladsen. Ved leveringen overgår risikoen for beskadigelser til køberen.
1.2. Leveringsstedet skal være tilgængelig ad kørefast vej.
1.3. Køberen er ansvarlig for eventuelle skader på vej og fortov ved levering ad anvist eller forudsat kørevej og for, at leverancen kan modtages.
1.4. Køberen skal straks efter modtagelsen kontrollere, at leverancen svarer til det bestilte og ikke lider af synlige mangler. Eventuelle reklamationer over sådanne forhold og over eventuelle mangler, der konstateres ved udpakning, skal foretages snarest og inden produkterne anvendes/indgår i et byggeri.

2. Betaling

2.1. Medmindre der er aftalt fast pris, betales den på leveringsdagen gældende dagspris, og der tages således forbehold for eventuelle prisstigninger efter tilbudsdagen/datoen for ordrebekræftelsen.
2.2. Medmindre andet er aftalt, faktureres emballage og transportomkostninger særskilt. Kun ubeskadigede paller tages retur.
2.3. Medmindre andet er aftalt er betalingsbetingelserne: 8 dage – 1% eller lb. md. + 8 dage.

3. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

3.1. Begge parter har ret til tidsfristforlængelse i tilfælde af force majeure og de øvrige situationer, der omtales i AB92 §§ 24 og 26 samt ved teknisk nedbrud, fejlbrændinger og øvrige driftsforstyrrelser.
3.2. Forsinkelse, hvor der ikke er ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende for sælgeren. Ansvaret kan ikke, medmindre andet er aftalt, overstige en bod, der opgøres som 0,2% af den aftalte købesum pr. arbejdsdag, dog mindst kr. 2.000,00 pr. arbejdsdag. Det samlede bodsbeløb kan dog ikke overstige 7,5% af den aftalte købesum for den forsinkede del af leverancen.
3.3. Såfremt en forsinkelse skyldes køberens forhold, hvor der ikke er ret til tidsfristforlængelse, har sælgeren ret til erstatning eller godtgørelse efter reglerne i AB92 § 27.
3.4. Er successiv levering aftalt, skal køberen give skriftlig leveringsafkald med mindst 3-5 dages varsel.

4. Mangler ved leverancen

4.1. Sælgeren kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er forårsaget af tilsidesættelse af sælgerens anvisninger samt de til enhver tid gældende almindelige normer og anvisninger for oplægning af tegltage, for murværkskonstruktioner og for mørtel. Sælgeren kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er forårsaget af imprægnering eller anden overfladebehandling af leverede mursten. Sælgeren kan heller ikke gøres ansvarlig for skader, der er forårsaget af svigt ved køberens modtagekontrol, jf. pkt. 1.4.
4.2. Mursten, tegltagsten og andre produkter i brændt ler fremstilles af naturmaterialer, og det er derfor uundgåeligt, at der kan være farvenuancer. Farvenuancer berettiger ikke køberen til at fremsætte krav. Det anbefales, at der ved anvendelsen blandes emner fra flere paller.
4.3. Uanset den mest omhyggelige læsning, transport og aflæsning er en vis beskadigelse af produkterne uundgåelig. Det tilrådes, at der regnes med et ekstra kvantum på 5%.
4.4. For sælgerens mangelansvar gælder AB92 § 10 stk. 4, hvorefter sælgeren er ansvarlig i 5 år fra afleveringen af arbejdet, dog højst 6 år fra leveringen til lager; dog udvides ansvaret til 10 år fra leveringen når slutbruger er privat forbruger.
4.5. I tilfælde af eventuelle følgeskader gælder AB 92 § 35 stk. 1. Sælgeren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab jf. AB 92 § 35 stk. 2.

5. Tvister

5.1. I tilfælde af tvister mellem parterne gælder AB 92 §§ 45-47. Eventuelle tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder, hvis afgørelse er endelig.

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X