Salg og levering

Det med småt

www.strojertegl.dk – drives og ejes af Strøjer Tegl A/S.

Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12 · DK-5610 Assens · [email protected] · Cvr-nr. 48 79 10 18

1. Aftalens omfang, parter og aftalegrundlag
1.1 Disse Betingelser gælder for salg og levering af mursten, beklædningstegl, tegloverliggere, teglskaller, ler og glasurer (“Produkter”) fra Strøjer Tegl A/S (CVR nr. 48791018) og Strøjer Tegl Systems A/S (CVR nr. 37673692) (hver af disse i deres egenskab af sælger af Produkter benævnt ”Strøjer”) til Strøjers erhvervskunder (“Kunder”), såfremt andet ikke udtrykkeligt er aftalt på skrift mellem parterne. Alle priser angivet af Strøjer er baseret på disse Betingelser. Disse Betingelser er en del af enhver ordre af Produk- ter (”Ordre”), som Kunden afgiver til Strøjer. Andre betingelser og vilkår angivet af Kunden på Ordren eller andre dokumenter sendt fra Kunden til Strøjer er ikke gældende, medmindre disse udtrykkeligt er accepteret af Strøjer på skrift. Strøjers accept af Kundens Ordre er ikke samtidig en ac- cept af Kundens modstridende eller yderligere betingelser og vilkår.
1.2 Strøjer har ikke pligt til at acceptere Kundens Ordre. Ordrer er således betinget af Strøjers skriftlige accept. Tilbud afgivet af Strøjer er gældende i 30 dage, medmindre andet er anført, og er ikke bindende før Strøjer har modtaget Kundens accept og Strøjer tillige har udstedt en ordrebekræf- telse eller anden form for skriftlig bekræftelse (eksempelvis en faktura) (”Ordrebekræftelse”). Ordrebekræftelsen samt disse Betingelser udgør tilsammen en salgsaftale med henblik på en bestemt transaktion vedrø- rende salg af Produkter (”Aftalen”) mellem Kunden og Strøjer. I tilfælde af uoverensstemmelser gælder Ordrebekræftelsen.
1.3 Kunden skal straks give Strøjer underretning, hvis Kunden ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehand- ling, kommer under tvangsopløsning eller træder i frivillig likvidation.
2. Pris
2.1 Alle priser angivet i Ordrebekræftelsen og i øvrigt er eksklusiv moms og andre afgifter.
2.2 Strøjer er berettiget til at justere prisen for solgte Produkter, såfremt de samlede omkostninger siden indgåelse af Aftalen stiger med 10% eller mere grundet uventede prisstigninger på råmaterialer, priser fra leve- randører, energiomkostninger, valutakurser, transport-, forsikrings- eller arbejdsomkostninger, told, skatter, afgifter eller lignende.
2.3 Emballage faktureres særskilt. Kun ubeskadigede paller tages retur.
2.4 Listepriser kan ændres med et varsel på 30 dage.
3. Levering
3.1 Leveringen sker til aftalt leveringssted
3.2 Såfremt leveringsstedet ikke er tilgængeligt ad kørefast vej, eller såfremt der på leveringsstedet er andre forhindringer, der vanskeliggør eller fordyrer levering, har Strøjer ret til at kræve sine merudgifter til leveringen godtgjort af Kunden.
3.3 Kunden skal friholde Strøjer for krav og skader på tredjemands og/eller Kundens ejendom som følge af hel eller delvis uegnethed af den til foreta- gelse af leverancen nødvendige kørefaste vej. Skader, som opstår på f.eks. fortov, belægning, rørføring, kabelføring og/eller vej i forbindelse med levering ad anvist kørevej er Strøjer uvedkommende, medmindre Strøjer har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
3.4 Kunden skal straks efter modtagelsen kontrollere, at leverancen svarer til det bestilte såvel kvantitetsmæssigt som kvalitetsmæssigt. Reklamationer over evt. kvantitetsmangler eller synlige skader skal straks meddeles til Strøjer ved påtegning på fragtbrev til chaufføren. Som anført i punkt 6.5 skal Kunden påregne frasortering på op til og med 5% af de leverede Pro- dukter.
3.5 Mangler ved Produkterne som ikke er synlige indenfor fristen i punkt 3.4, skal gøres gældende overfor Strøjer, så snart Kunden bliver, eller burde være blevet, opmærksom på disse. Reklamation over mangler skal frem- sendes pr. e-mail til Strøjer, og inkludere en kopi af fakturaen tillige med fotos af manglen. Hvis Strøjer ønsker det, skal Kunden returnere mangel- fulde Produkter til Strøjer for Strøjers regning og i overensstemmelse med Strøjers instruktioner.
4. Betaling
4.1 Betalingsbetingelser er løbende måned + 8 dage.
4.2 Ved for sen betaling, har Strøjer ret til at beregne rente af det forfaldne beløb i henhold til renteloven.
4.3 Kunden har ikke ret til at modregne eventuelle krav, Kunden har mod Strøjer.
5. Tidsfristforlængelse og forsinkelse
5.1 Strøjer har ret til tidsfristforlængelse i tilfælde af teknisk nedbrud, fejl- brændinger, ekstraordinære naturbegivenheder, epidemier, pandemier, mangel på arbejdskraft, maskiner og maskindele, strejker, lockout og lig- nende arbejdsstridigheder, samfundsfjendtlige handlinger, krig, terror og øvrige driftsforstyrrelser samt i de øvrige situationer, der omtales i AB18 § 39.
5.2 Pågår omstændigheder nævnt i punkt 5.1 i mere end 3 måneder, er Strøjer berettiget til at ophæve Aftalen.
5.3 Forsinkelse, hvor der ikke er ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådra- gende for Parterne efter dansk rets almindelige regler.
5.4 Hvis levering på grund af købers forhold ikke kan ske til det aftalte leve- ringstidspunkt, så gælder følgende:
5.4.1 Strøjer er berettiget til at fremsende faktura, som var levering sket til det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt.
5.4.2 Risikoen for varer går over til Kunden på det oprindeligt aftalte leverings- tidspunkt.
5.5 Er successiv levering aftalt, skal Kunden give leveringsafkald pr. e-mail til med mindst 8 dages varsel.

6. Mangler
6.1 Strøjer kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er forårsaget af tilsidesæt- telse af Strøjers anvisninger samt de til enhver tid gældende almindelige normer for murværkskonstruktioner og for mørtel. Strøjer kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er forårsaget af imprægnering eller anden overfla- debehandling af leverede mursten.
6.2 Strøjer kan heller ikke gøres ansvarlig for skader, der er forårsaget af svigt eller mangler ved Kundens modtagekontrol, jf. pkt. 3.4.
6.3 Mursten og andre produkter i brændt ler fremstilles af naturmaterialer, og det er derfor naturligt, at der kan være farvenuancer. Farvenuancer er ikke mangler og berettiger således ikke Kunden til at fremsætte mangelskrav. Det anbefales, at der ved anvendelsen blandes emner fra flere paller.
6.4 Ved successiv levering forøges risikoen for små farvenuancer i Produkterne i forhold til en samlet levering. Derfor anbefales Kunden at bestille nyt således, at den nye leverance kan blandes med min. ¼ fra forudgående levering.
6.5 Uanset den mest omhyggelige læsning, transport og aflæsning er der risiko for en vis beskadigelse af Produkterne. Der er derfor alene tale om en man- gel, hvis mere end 5 % af det leverede skal frasorteres. Kunden skal straks ved opdagede mangler dokumentere disse, f.eks. i form af fotodokumenta- tion, og fremsende dokumentation til Strøjer uden ugrundet ophold.
6.6 Produktion af overliggere med tredjeparts mursten, er ikke underlagt Dansk Murstenskontrol og Strøjer har derfor intet ansvar for evt. deklare- ret ydeevne.
6.7 Viser en leverance fra Strøjer sig at være mangelfuld, er Strøjer berettiget til inden 7 arbejdsdage at vælge enten at foretage afhjælpning af mang- lerne eller at foretage omlevering.
6.8 Hvis Strøjer ikke afhjælper mangler rettidigt, og sådan manglende rettidig afhjælpning ikke skyldes Kundens forhold, kan Kunden ophæve den del af Aftalen, der er berørt af manglen. Muligheden for at hæve Aftalen ophører senest, når et Produkt tages i brug. Ophævelse sker ved meddelelse frem- sendt pr. e-mail til Strøjer,
7. Produktansvar
7.1 Strøjer er alene ansvarlig for produktansvar med hensyn til de leverede Produkter i det omfang, et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Strøjers produktansvar er begrænset til Strøjers produktansvarsforsik- ringsdækning. Kunden skal skadesløsholde Strøjer i det omfang, Strøjer måtte ifalde produktansvar herudover. Uanset ovenstående er Strøjer ikke ansvarlig for Kundens driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, herun- der tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt, eller ansvarsbegrænsningen er i strid med ufravigelig lovgivning
7.2 Ethvert produktansvar som ikke følger direkte ved lov, herunder det i retspraksis udviklede produktansvar, er udtrykkeligt fraskrevet.
8. Ansvarsbegrænsning
8.1 Strøjer er ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab eller skade eller for tab af eller skade på produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwil, medmindre tab eller skade er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt l.
8.2 Erstatningskrav mod Strøjer for mangler, forsinkelse eller andre forhold kan maksimalt udgøre 7,5 % af den aftalte købesum (ekskl. fragt og paller).
8.3 Erstatningskrav mod Strøjer er derudover ved forsinkelse yderligere be- grænset til maksimalt 0,2 % af den aftalte købesum (ekskl. fragt og paller) pr. arbejdsdag for den forsinkede del af leverancen.
8.4 Strøjer kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for (i) tab, udgif- ter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, ommure, tilintetgøre, bortfjerne, geninstallere eller tilsvarende i relation til defekte eller mangelfulde Produkter, (ii) ekstraudgifter til leje af udstyr (f.eks. stillads, personlift osv.), eller (iii) bøder eller dagbøder som Kunden ifalder over for tredjemand eller det offentlige.
8.5 Strøjer er ikke ansvarlig for tab eller skade forårsaget af, at Strøjer har begået fejl i beregning af antal sten, dimensionering af overligger/bjælker, fremgangsmåde og lignende, medmindre Strøjer i så henseende har hand- let forsætligt eller groft uagtsomt.
8.6 Ethvert ansvar for mangler ved leverancen ophører senest 5 år efter afle- vering af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til lager eller videresalg.
8.7 Strøjer er ikke ansvarlig for tab eller skade, som skyldes udefra kommende ekstraordinære begivenheder (force majeure), herunder teknisk nedbrud, fejlbrændinger, ekstraordinære naturbegivenheder, epidemier, pandemier, mangel på arbejdskraft, maskiner og maskindele, strejker, lockout og lignende arbejdsstridigheder, samfundsfjendtlige handlinger, krig, terror og øvrige driftsforstyrrelser.
9. Lagerleje
9.1 Aftager Kunden ikke mursten m.v. til aftalt tid, har Strøjer ret til at opkræve 50 kr. pr. 1.000 sten for hver påbegyndt uge Strøjer opbevarer dem.
9.2 Opbevaringsperioden starter fra det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt.
10. Lovvalg og voldgift
10.1 Disse Betingelser er underlagt dansk ret. Dansk rets lovvalgsregler skal dog ikke finde anvendelse, såfremt de peger på anvendelse af fremmed ret. Derudover finder CISG (den internationale købelov) ikke anvendelse.
10.2 Enhver tvist der opstår som følge af Aftalen, herunder om fortolkning og opfyldelse, indbringes ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksom- hed. Strøjer kan dog frit vælge i stedet for voldgift at lade en tvist afgøre ved de ordinære domstole ved Strøjers hjemting, uanset om Strøjer er sagsøgt eller sagsøger. Sager om isoleret bevisoptagelse skal anlægges ved Strøjers hjemting.

September 2022

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X